1. Allmänt

1.1 Dessa generella villkor gäller för kontraktet mellan kunden och Swiim, som anges på framsidan av avtalet eller offerten.

1.2 Det är viktigt att notera att Swiim, SWIMSPA I TÄBY AB (organisationsnummer: 5568737141) och SPATEAM HANINGE AB (organisationsnummer: 5569596074), inte har någon kontraktsrelation med kunden. Swiim erbjuder garantier enligt dokumentationen och de villkor som fastställs i detta avtal. Om det uppstår behov av att utnyttja garantin bör kunden skriftligen kontakta den butik där produkten köptes.

2. Beställning

2.1 Genom att underteckna avtalet eller offerten på framsidan, begär kunden produkterna som anges i offerten eller beställningen. Priserna som anges i offerten är giltiga i fyra (4) veckor, om inget annat anges i offerten.

2.2 Efter att beställningen har gjorts kommer återförsäljaren att skicka en orderbekräftelse till kunden. Det är kundens ansvar att noga granska och säkerställa att orderbekräftelsen överensstämmer med deras avsikter. Orderbekräftelsen fungerar som den sista offerten från återförsäljaren och är giltig i sex (6) månader, om inget annat anges i orderbekräftelsen.

2.3 När kunden undertecknar orderbekräftelsen, ingås ett bindande avtal mellan kunden och återförsäljaren. Innan detta bindande avtal upprättas, har kunden rätt att avboka produkterna.

2.3 Efter orderbekräftelsen kommer återförsäljaren att meddela kunden om leveransplanen. Leveransmeddelandet kommer att innehålla information om när produkterna kommer att skickas från Swiims lager, var de kommer att levereras och hur de kommer att levereras. Kunden bör granska meddelandet för eventuella fel. Kunden bör vara medveten om att det kan förekomma mindre ändringar i produkternas konstruktion och leveransutformning i förhållande till orderbekräftelsen, så länge dessa ändringar inte negativt påverkar produktens kvalitet.

3. Leverans

3.1 Meddelandet om leverans kommer att ange när leveransen kommer att skickas från Swiims lager eller leverantörens lager. Om produkterna levereras till kunden, förväntas normalt leveransen vara på plats inom samma vecka, även om det i avlägsna områden kan ta upp till fem extra arbetsdagar. Transportföretaget kommer att kontakta kunden för att bestämma det exakta leveranstidpunkten. Leveranstiden kan påverkas av vanliga undantag som force majeure eller omständigheter som varken återförsäljaren eller Swiim kan påverka. Om en leveransförsening ändå uppstår och det är betydande för kunden eller om kunden har begärt en rimlig förlängning av leveranstiden och återförsäljaren ändå inte levererar, har kunden rätt att säga upp avtalet.

3.2 Extra kostnader, såsom elektriker eller hjälp i samband med en försenad leverans, kommer inte att ersättas av SWIIM eller återförsäljaren.

3.3 Kunden är ansvarig för att det finns tillräcklig mottagning av produkterna vid leveransadressen. Alla spabad levereras med en kranbil mot en extra avgift.

3.4 Om det finns några varor som inte finns tillgängliga vid leveransen kommer de att levereras så snart de är tillgängliga i Swiims lager.

3.5 Om produkterna måste lagras temporärt innan de installeras, bör de förvaras i ett frostfritt utrymme av kunden.

3.6  Ångerrätt och Returer

Som konsument har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottog varan. Du måste meddela oss om din avsikt att ångra köpet och returnera varan i enlighet med våra returinstruktioner.

4. Reklamationer

4.1 Vid leverans är det kundens ansvar att verifiera att antalet kollin överensstämmer med informationen på fraktsedeln och att omedelbart rapportera eventuella avvikelser till både transportören och återförsäljaren. Eventuella synliga skador på emballaget eller produkterna bör också omedelbart rapporteras till transportören och återförsäljaren. Kunden bör behålla allt emballage för eventuell framtida inspektion.

4.2 I händelse av reklamationer bör kunden alltid ge återförsäljaren möjlighet att åtgärda felet, antingen direkt eller genom andra åtgärder som återförsäljaren ansvarar för. För att underlätta hanteringen av reklamationer bör kunden kontakta återförsäljaren för att erhålla ett reklamationsnummer eller instruktioner för retur. Alla reklamations- eller returprodukter bör tydligt märkas med det utfärdade numret. Kunden bör komma ihåg att erhållandet av ett reklamations- eller returnummer inte automatiskt innebär att reklamationen eller returen kommer att godkännas.

4.3 Om defekta varor returneras bör det göras så snart som möjligt, företrädesvis inom tio dagar efter leverans av ersättningsprodukten. Returnerade varor bör vara noggrant förpackade och, om möjligt, i det ursprungliga emballaget. Kunden bör vara medveten om att returnerade varor måste returneras i oskadat skick, inklusive eventuella tillbehör.

4.4 Det är alltid en bra idé för kunden att dokumentera och fotografera de produkter som reklameras, för att underlätta hanteringen av reklamationen. Fotografierna bör bifogas reklamationen, helst via e-post.

5. Pris, betalning och avbokning

5.1 När produkterna är leveransklara kommer återförsäljaren att skicka en faktura till kunden. Kunden har olika betalningsalternativ att välja mellan, beroende på överenskommelsen med återförsäljaren. Det är viktigt att notera att produkterna kan avstås om fakturan inte är betald i förväg, om så inte är överenskommet.

5.2 De priser som anges i återförsäljarens erbjudande är giltiga i fyra (4) veckor från utfärdandedatumet. Priserna kommer att förbli oförändrade om både beställning och leverans slutförs inom sex (6) månader från beställningsdatumet. Om betalningen emellertid inte görs före sex (6) månader från beställningsdatumet, förbehåller sig återförsäljaren rätten att justera priserna enligt byggnadskostnadsindexets ändringar från och med den sjätte månaden fram till leveransdatumet.

5.3 Om inte annat anges i erbjudandet, kommer priserna att vara baserade på leverans från Swiims fabrik och lager.

5.4 I händelse av en kundavbokning efter avtalet har ingåtts men innan leverans, har återförsäljaren rätt att ta ut en avbokningsavgift som motsvarar tio (10) procent av ordervärdet, eller ett högre belopp om det kan beläggas att detta orsakar skada åt återförsäljaren.

5.5 Om betalning inte mottas före fakturans förfallodag, kommer dröjsmålsränta att debiteras enligt gällande lag (för närvarande åtta procent över Riksbankens referensränta). Om återförsäljaren är tvungen att skicka en skriftlig påminnelse om betalning, kommer kunden att vara skyldig att ersätta återförsäljaren för de kostnader som uppstår.

5.6 Eventuella ändringar i momssatserna enligt lag kommer att återspeglas i priserna i enlighet med gällande lagkrav.

6. Äganderätt och risk

6.1 Kunden bär risken för produkterna från och med leveransen, såvida inte avvikande överenskommelse har ingåtts i erbjudandet.

6.2 Återförsäljaren förbehåller sig rätten till äganderätten för produkterna tills full betalning har mottagits. Om äganderätten ännu inte har överförts till kunden och denne inte uppfyller sina betalningsskyldigheter, har återförsäljaren rätt att återta produkterna.

7. Garanti och service/support

7.1 Vid eventuella garantifrågor bör kunden alltid kontakta återförsäljaren. Swiim erbjuder vissa produktgarantier. Återförsäljaren kommer att tillhandahålla specifika garantivillkor och support för dessa produkter.

7.2 Kundens garantirätt för spabad är sex (6) månader, och konsumentköplagen ger en reklamationsrätt på tre (3) år. Om kunden registrerar garantin inom 14 dagar efter leveransdatum, har denne rätt till en förlängd garanti under specifika villkor som medföljer produkten. Kundens garanti gäller alltid från och med leveransdatum från Swiims lager.

8. Ansvarsbegränsningar och force majeure

8.1 Ingen av parterna, vare sig kunden eller återförsäljaren, ska anses ansvarig för avtalsbrott om det kan påvisas att orsaken ligger utanför deras rimliga kontroll. Sådana omständigheter kan inkludera strejker, terrorhandlingar, krig, leverantörsproblem, transportproblem, produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärder, lagstiftning eller naturkatastrofer. Båda parter har rätt till rimlig förlängning av tiden för att uppfylla avtalet om sådana omständigheter uppstår. Om sådana omständigheter varar längre än 60 dagar, har varje part rätt att häva avtalet genom skriftlig underrättelse, utan att någon har rätt till ersättning. Även Swiims garantier kan vara föremål för begränsningar i händelse av omständigheter utanför Swiims kontroll.

9. Hantering av personuppgifter

9.1 Både återförsäljaren och Swiim behandlar de personuppgifter som kunden lämnar i samband med detta avtal. De är gemensamt ansvariga för hanteringen av dessa personuppgifter. Syftet med att behandla personuppgifterna är att återförsäljaren ska kunna fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal, och att Swiim ska kunna uppfylla sina garantilöften, hantera kundadministration och bedriva marknadsföring, inklusive e-post och telefonmarknadsföring. Vid behov kan både återförsäljaren och Swiim lämna ut personuppgifterna till koncernföretag och samarbetspartners i enlighet med syftena för vilka personuppgiftsbehandlingen utförs. Kunden har rätt att, enligt gällande lag, begära information om hanteringen av sina personuppgifter från de som ansvarar för behandlingen. Både återförsäljaren och Swiim kommer att, i enlighet med kraven i gällande lag, tillhandahålla information om hanteringen av kundens personuppgifter och rätta eventuella fel om så önskas. Genom att ingå detta avtal ger kunden sitt samtycke till behandling av personuppgifter enligt de villkor som anges här.

10. Överlåtelse av avtalet

Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta detta avtal om återförsäljaren ger sitt skriftliga medgivande. Återförsäljaren har rätt att överlåta detta avtal helt eller delvis utan att behöva inhämta kundens medgivande.

11. Tvistlösning och tillämplig lag

11.1 Om tvist uppstår mellan kunden och återförsäljaren som inte kan lösas genom förhandlingar, har båda parter rätt att hänskjuta tvisten till allmän domstol. Tvisten ska avgöras i enlighet med svensk lag.

11.2 Denna text utgör avtalets fullständiga innehåll och gäller framför alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga överenskommelser eller arrangemang mellan parterna.

Lägg till din rubriktext här

The values we live by

Excellence

Viverra maecenas accumsan lacus vel. Risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor. Nam aliquam sem et tortor consequat id porta nibh

Results

Viverra maecenas accumsan lacus vel. Risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor. Nam aliquam sem et tortor consequat id porta nibh

Collaboration

Viverra maecenas accumsan lacus vel. Risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor. Nam aliquam sem et tortor consequat id porta nibh